foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wakacje........ znów są wakacje...... Życzymy wszystkim spokojnych i bezpiecznych wakacji. Zachęcamy do lektury wakacyjnego numeru Głosu Gimnazjalisty.

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

Kierunek rozwoju szkoły - misja i wizja szkoły

w latach 2015 - 2020

zso negatyw

 

 

Podstawą koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły jest przeświadczenie o tym, że szkoła może być jeszcze lepsza, a w swych działaniach musi przede wszystkim zmierzać do wychowania i kształcenia młodego człowieka dla świata, który wciąż się zmienia. Wszystkie działania szkoły oparte są i będą na przesłaniu, że wykształcenie i kompetencje ludzi to najważniejsze wartości współczesnej cywilizacji informacyjnej oraz społeczeństw.

Celem, do którego każdy członek społeczności szkolnej będzie zmierzał - w zakresie stosownym do swego miejsca i funkcji - będzie to, aby absolwent naszej Szkoły był świadomym i kreatywnym członkiem społeczeństwa, człowiekiem zdolnym do podejmowania samodzielnych decyzji w wielu obszarach: moralnym, ekonomicznym, społecznym, patriotycznych, wrażliwym na to, co się dzieje wokół niego, przywiązanym do najlepszych tradycji naszego narodu, który chce uczestniczyć w życiu społeczno - kulturalnym swojego miasta, regionu, kraju, mieć wpływ na jego rozwój i przyszły kształt, jest człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do godnego i mądrego życia.

Za najważniejsze wyzwanie i szansę na przyszłość nadal uznaje się tworzenie szkoły nowatorskiej, demokratycznej, otwartej na dynamicznie rozwijający się świat, w której uczniowie uczą się otwartości, asertywności i empatii społecznej a w układach międzyludzkich panuje partnerstwo i życzliwość, którą łączą silne więzy współpracy z rodzicami, co sprawi, że oddziaływania wychowawcze szkoły i domu będą spójne, a rodzice staną się najlepszymi i aktywnymi sojusznikami pedagogów. Szkoły otwartej na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej, w której zarządzanie placówką oparte jest na wyzwalaniu inicjatyw zespołów nauczycielskich. W swojej działalności szkoła nadal będzie kierować się dobrem ucznia i jego potrzebami w oparciu o Konwencję Praw Dziecka, Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz uniwersalne wartości chrześcijańskie.

Misia szkoły zakłada:

 • - wysoki poziom nauczania i dążenie do przywrócenia szacunku społecznego do wiedzy jako wartości
 • - dostrzeganie i rozwijanie predyspozycji (umysłowych, duchowych, fizycznych) oraz talentów uczniów, aby zapewnić im optymalny harmonijny rozwój, w zgodzie z samym sobą, rozwijanie poczucia - -własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
 • - wychowanie w oparciu o uniwersalne wartości takie jak: tolerancja, szacunek, życzliwość, uczciwość, odpowiedzialność, obowiązkowość, poszanowanie różnych światopoglądów
 • - utrzymanie dobrych tradycji szkoły skupiających uczniów, rodziców, nauczycieli i absolwentów
 • - bezpieczne warunki do rozwoju uczniów oraz atmosferę kształtującą samodzielność, samorządność i zasady demokracji
 • - budowanie autorytetu nauczyciela, który jest nastawiony innowacyjnie, chętnie się dokształca i doskonali
 • - aktywne uczestnictwo rodziców uczniów w kształtowanie edukacyjnego i wychowawczego kierunku rozwoju szkoły
 • - rozbudowę i unowocześnianie bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły, poprawę jej funkcjonalności

 

 

Wizja 2020:

„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15 (XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. W. Degi i Gimnazjum nr 11) szkołą znaną w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie, łącząca tradycję z nowoczesnością, dla której uczeń jest najważniejszy"

Główne cele - priorytety

Poprawa i doskonalenie jakości pracy szkoły czyli uzyskiwanie coraz lepszych wyników we wszystkich obszarach szkoły, takich jak rozwój i sukces ucznia, rozwój zawodowy nauczycieli i - współpraca ze środowiskiem. Posłużą temu następujące działania:

 • - unowocześnienie pracy szkoły w celu poprawy zarządzania i organizacji pracy
 • - podnoszenie jakości kształcenia i efektów kształcenia
 • - nasilenie działań wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz tworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia, dalsze poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
 • - budowanie relacji z młodzieżą, rodzicami i kadrą szkoły na zaufaniu, otwartości, życzliwości i poszanowania godności osobistej
 • - rozwijanie współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami
 • - stałe doskonalenie zawodowe
 • - zmiana w sposobie myślenia o szkole
 • - rozbudowa i unowocześnianie bazy szkoły
 • - promocja szkoły w celu pozyskania nowych uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjazna szkoła

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2017 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved