foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
UWAGA !!! KONKURS 6 lutego 2018 r. mieliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Napisz pracę na jeden wybrany przez siebie temat. Może to być opowiadanie, esej czy rozprawka, praca plastyczna, mem wykorzystując komputer lub nie. Czekamy na wasze prace do końca lutego. Tematów prac szukaj na Stronie Głównej

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

Zasady współpracy z Rodzicami

w XV Liceum Ogólnokształcącym

im. prof. W. Degi

CeIem współpracy nauczycieli i rodziców jest stworzenie młodzieży warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Oba te środowiska wychowawcze (rodzina i szkoła) najbliższe uczniom, powinny funkcjonować na precyzyjnie określonych zasadach. Oczywiście jedno nie zastąpi drugiego, ale każde odpowiada za wychowanie młodego człowieka, wymaga ciągłej wymiany doświadczeń i informacji.

 1. Rodzice mają prawo do
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły,
  2. znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania,
  3. rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów oraz przyczyn trudności w nauce,
   1. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
   2. współdziałania z organami Szkoły w tworzeniu planów wychowawczo-dydaktycznych, udziału swych przedstawicieli w pracach Szkoły.

 1. Szkoła oczekuje od rodziców
  1. utrzymywania ścisłego kontaktu z wychowawcą klasy oraz rzetelnego i uczciwego informowania o wszystkich sprawach dotyczących ucznia,
  2. sprecyzowania problemów wychowawczych, których rozwiązywanie wymaga pomocy Szkoły,
  3. czynnego udziału w realizowaniu programu wychowawczego Szkoły w celu zapewnienia jedności oddziaływań,
  4. aktywnego udziału w imprezach i uroczystościach organizowanych przez klasę lub Szkołę oraz włączania się w przedsięwzięcia organizowane na rzecz Szkoły.

 1. Inne obowiązki rodzica wobec dziecka
  1. rodzic nadzoruje regularne uczęszczanie dziecka do szkoły i zapewnia warunki, które umożliwią mu należyte przygotowanie się do zajęć szkolnych,
  2. rodzic zobowiązany jest do:
   1. zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego wprowadzonego w szkole,
   2. przeglądania ocen i frekwencji,
   3. zapoznawania się z uwagami dotyczącymi zachowania,
   4. systematycznego zapoznawania się z informacjami w module Wiadomości,
   5. rodzic ponosi odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w szkole przez dziecko,
   6. rodzic wyraża pisemną zgodę m. in. na:
    1. na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka,
    2. udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę, a wymagających zgody rodziców,
    1. ustanowienie na drodze sądowej prawnej opieki nad dzieckiem,
    2. powiadomienie szkoły o tym, kto z mocy prawa i w jakim zakresie będzie sprawował opiekę nad dzieckiem na czas nieobecności rodziców w kraju.

 1. Przypływ informacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami – formy kontaktu
  1. kontakt bezpośredni, który pozwala na wzajemne poznanie się oraz zrozumienie potrzeb, problemów i oczekiwań wobec siebie nawzajem:
   1. w szkole odbywają się zebrania z rodzicami (ogólnoszkolne i klasowe)

-       udział w zebraniach jest dla rodziców obowiązkowy,

-       w przypadku gdy rodzic nie może wziąć udziału w spotkaniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie,

-       ustalenie terminu kontaktu indywidualnego innego niż powyższe powinno odbyć się poprzez wcześniejsze ustalenia z nauczycielem,

 1. indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami i wychowawcami,
 2. dziennik elektroniczny za pośrednictwem strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/poznan
  1. dziennik elektroniczny jest narzędziem codziennej komunikacji całej szkolnej społeczności i podstawową formą przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom i uczniom informacji o wynikach nauczania, frekwencji oraz zachowaniu,
  2. do przekazywania i wymiany informacji służy moduł Wiadomości lub Uwagi.
  3. zasady i możliwości korzystania z dziennika elektronicznego określa Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w XV Liceum Ogólnokształcącym im. prof. W. Degi,,
  4. strona internetowa szkoły - http://www.g11.com.pl
  5. korespondencja tradycyjna – listy,
  6. informacja telefoniczna (rozmowa, SMS) lub elektroniczna (wiadomości e-mail)
   1. kontakt do szkoły:

-       tel./fax            61 8223971              kom. 500 576 951

-       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. kontakt do wychowawcy - formy i kanały kontaktu ustalone na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 1. Sposoby i zasady informowania rodziców o postępach i osiągnięciach w nauce
  1. nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstaw programowych realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
  2. wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
  3. sprawdzone i ocenione prace kontrolne rodzice otrzymają do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli (na prośbę rodziców nauczyciel uzasadnia ocenę w formie ustnej w bezpośrednim kontakcie z rodzicem albo w formie pisemnej),
  4. informacje o wynikach nauczania, frekwencji oraz zachowaniu przekazywane są na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego,
  5. informacje o postępach w nauce i zachowaniu przekazuje także wychowawca podczas zebrań klasowych lub inny nauczyciel w czasie konsultacji indywidualnych.

 1. Nieobecności i ich usprawiedliwianie
  1. przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność ucznia są zdarzenia i  okoliczności, które uniemożliwiają mu przybycie do szkoły,
  2. rodzic powinien uprzedzić wychowawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności dziecka w szkole, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma,
  3. rodzic jest zobowiązany w terminie 7 dniu (od powrotu do szkoły po nieobecności) do usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych,
  4. sposoby usprawiedliwiania nieobecności:
   1. wysłanie przez rodzica (prawnego opiekuna) stosownej informacji do wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego - moduł Wiadomości -zawierającej datę nieobecności oraz jej przyczynę,
   2. w przypadku braku dostępu do dziennika elektronicznego pisemna informacja od rodzica (prawnego opiekuna) zawierająca datę nieobecności i jej przyczynę oraz czytelny podpis,
   3. w sytuacjach wyjątkowych uczeń może być zwolniony z części zajęć w danym dniu na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) zawierającą datę, informację z których lekcji uczeń ma być zwolniony, przyczynę zwolnienia oraz czytelny podpis.

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

Cyberprzemoc

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2018 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved