foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Wakacje........ znów są wakacje...... Życzymy wszystkim spokojnych i bezpiecznych wakacji. Zachęcamy do lektury wakacyjnego numeru Głosu Gimnazjalisty.

Gimnazjum nr 11

Najlepsze w Poznaniu

Zasady współpracy z Rodzicami w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15

 

Celem współpracy nauczycieli i rodziców jest stworzenie młodzieży warunków do harmonijnego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Oba te środowiska wychowawcze (rodzina i szkoła) najbliższe uczniom, powinny funkcjonować na precyzyjnie określonych zasadach. Oczywiście jedno nie zastąpi drugiego, ale każde odpowiada za wychowanie młodego człowieka, wymaga ciągłej wymiany doświadczeń i informacji.

 

Rodzice mają prawo do:

  • - znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły,
  • - znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania,
  • - rzetelnej informacji na temat osobowości swego dziecka, jego zachowania, postępów oraz przyczyn trudności w nauce,
  • - uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  • - współdziałania z organami Szkoły w tworzeniu planów wychowawczo-dydaktycznych, udziału swych przedstawicieli w pracach Szkoły.
  • Szkoła oczekuje od rodziców:
  • - utrzymywania ścisłego kontaktu z wychowawcą klasy oraz rzetelnego i uczciwego informowania o wszystkich sprawach dotyczących ucznia,
  • - sprecyzowania problemów wychowawczych, których rozwiązywanie wymaga pomocy Szkoły,
  • - czynnego udziału w realizowaniu programu wychowawczego Szkoły w celu zapewnienia jedności oddziaływań,

- aktywnego udziału w imprezach i uroczystościach organizowanych przez klasę lub Szkołę oraz włączania się w przedsięwzięcia organizowane na rzecz Szkoły.

Inne obowiązki rodzica wobec dziecka:

- rodzic nadzoruje regularne uczęszczanie dziecka do szkoły i zapewnia warunki, które umożliwią mu należyte przygotowanie się do zajęć szkolnych,

rodzic zobowiązany jest do:

- zapoznania się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego wprowadzonego w szkole,

- przeglądania ocen i frekwencji,

- zapoznawania się z uwagami dotyczącymi zachowania,

- systematycznego zapoznawania się z informacjami w module Wiadomości,

- rodzic ponosi odpowiedzialność za zniszczenia dokonane w szkole przez dziecko,

- rodzic wyraża pisemną zgodę m. in. na:

- na przetwarzanie danych osobowych swoich i dziecka,

- udział dziecka w zajęciach organizowanych przez szkołę, a wymagających zgody rodziców,

- obowiązki rodziców wyjeżdżających za granicę i pozostawiających dziecko w kraju:

- ustanowienie na drodze sądowej prawnej opieki nad dzieckiem,

- powiadomienie szkoły o tym, kto z mocy prawa i w jakim zakresie będzie sprawował opiekę nad dzieckiem na czas nieobecności rodziców w kraju.

 

Przypływ informacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami - formy kontaktu

- kontakt bezpośredni, który pozwala na wzajemne poznanie się oraz zrozumienie potrzeb, problemów i oczekiwań wobec siebie nawzajem:

- w szkole odbywają się zebrania z rodzicami (ogólnoszkolne i klasowe)

- udział w zebraniach jest dla rodziców obowiązkowy,

- w przypadku gdy rodzic nie może wziąć udziału w spotkaniu z przyczyn od niego niezależnych, powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie,

- ustalenie terminu kontaktu indywidualnego innego niż powyższe powinno odbyć się poprzez wcześniejsze ustalenia z nauczycielem,

- indywidualne konsultacje rodziców z nauczycielami i wychowawcami,

- dziennik elektroniczny za pośrednictwem strony https://uonetplus.vulcan.net.pl/poznan

- dziennik elektroniczny jest narzędziem codziennej komunikacji całej szkolnej społeczności i podstawową formą przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom i uczniom informacji o wynikach nauczania,   frekwencji oraz zachowaniu,do przekazywania i wymiany informacji służy moduł Wiadomości lub Uwagi.

- zasady i możliwości korzystania z dziennika elektronicznego określa Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15,

- strona internetowa szkoły - http://www.g11.com.pl

- korespondencja tradycyjna - listy,

- informacja telefoniczna (rozmowa, SMS) lub elektroniczna (wiadomości e-mail)

  kontakt do szkoły: tel./fax 61 8223971  kom. 500 576 951

  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- kontakt do wychowawcy - formy i kanały kontaktu ustalone na pierwszym zebraniu z rodzicami.

Sposoby i zasady informowania rodziców o postępach i osiągnięciach w nauce:

- nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z podstaw programowych realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

- sprawdzone i ocenione prace kontrolne rodzice otrzymają do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli (na prośbę rodziców nauczyciel uzasadnia ocenę w formie ustnej w bezpośrednim kontakcie z rodzicem albo w formie pisemnej),

- informacje o wynikach nauczania, frekwencji oraz zachowaniu przekazywane są na bieżąco za pomocą dziennika elektronicznego,

- informacje o postępach w nauce i zachowaniu przekazuje także wychowawca podczas zebrań klasowych lub inny nauczyciel w czasie konsultacji indywidualnych.

 

Nieobecności i ich usprawiedliwianie:

- przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność ucznia są zdarzenia i okoliczności, które uniemożliwiają mu przybycie do szkoły,

- rodzic powinien uprzedzić wychowawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności dziecka w szkole, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma,

- rodzic jest zobowiązany w terminie 7 dniu (od powrotu do szkoły po nieobecności) do usprawiedliwienia nieobecności dziecka na zajęciach szkolnych,

- sposoby usprawiedliwiania nieobecności:

   - okazanie przez ucznia stosownego dokumentu, np.: zaświadczenia lekarskiego,

   - wysłanie przez rodzica (prawnego opiekuna) stosownej informacji do wychowawcy za pomocą dziennika elektronicznego - moduł Wiadomości - zawierającej datę nieobecności oraz jej przyczynę,

   - w przypadku braku dostępu do dziennika elektronicznego pisemna informacja od rodzica (prawnego opiekuna) zawierająca datę nieobecności i jej przyczynę oraz czytelny podpis,

   - w sytuacjach wyjątkowych uczeń może być zwolniony z części zajęć w danym dniu na pisemną prośbę rodziców (opiekunów prawnych) zawierającą datę, informację z których lekcji uczeń ma być   zwolniony, przyczynę zwolnienia oraz czytelny podpis.

Przyjazna szkoła

Skarbnik słów niebanalnych

Biblioteka G11

Radiowa Piętnastka

Poradnia Językowa G11

1% dla szkoły

XV LO

Nabór

2017 Copyright Gimnazjum nr 11 w Poznaniu Rights Reserved